หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่
ภารกิจและแผนงาน
มรดกธรรมชาติท้องถิ่น
รายงาน
คณะกรรมการ
 
กิจกรรม
อำเภอในสมุทรปราการ
วัดในจังหวัดสมุทรปราการ
ป้อมปราการในสมุทรปราการ
อนุสาวรีย์ในสมุทรปราการ
ย้อนตำนาน สมุทรปราการ
ปากน้ำในเพลง
ภาพในอดีต
จดหมายเหตุ
ปากน้ำเจ้าพระยา
 
ทำเนียบหน่วยอนุรักษฺฯ ปี 2560
 
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Day We Will Never Forget
ธ สถิต ในใจราษฎร์นิรันดร์

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ
        วัดในพระพุทธศาสนา   เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางทางสังคม  อันเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของชุมชน   โดยมีพุทธศาสนิกชนในชุมชนนั้นๆ  เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์สืบทอดต่อกันมา  วัดจึงมีความสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์   ศาสนา   โบราณคดี   ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย <คลิก>

ย้อนตำนาน สมุทรปราการ
        ย้อนตำนาน สมุทรปราการ   เป็นบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  "ปราการนิวส์"  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551  มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่าชาวปากน้ำ  ที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมา ตั้งแต่จำความได้  เมื่อมีโอกาสได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งจดหมายเหตุ และเอกสารต่างๆ <คลิก>

ย่านชุมชนเก่า
        ย่านชุมชนเก่า  หมายถึง   พื้นที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อกำเนิดที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม  ทั้งที่เป็นเมืองหรือในพื้นที่ชนบท  มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อกำเนิดดังกล่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น  เช่น โครงสร้างของชุมชน  ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  และภูมิทัศน์แวดล้อม  และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  และกิจกรรมของชุมชน   ประกอบควบคู่กันอย่างเหมาะสม  ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (Built Environment)  และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) <คลิก>

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
        วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่  พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง  และวัดราษฎร์ คือ  วัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง <คลิก>
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สผ.
โรงเรียนสมุทรปราการ
ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ,
อำเภอ.คอม

เพื่อนบ้าน
jd.in.th

โฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
"Thailand Happiness 2014"
Thailand Happiness 2014

Copyright© 14 February 2017 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
Best view is 800X600 pixels  [ ]
Webmaster