หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่
ภารกิจและแผนงาน
มรดกธรรมชาติท้องถิ่น
รายงาน
คณะกรรมการ
 
กิจกรรม
อำเภอในสมุทรปราการ
วัดในจังหวัดสมุทรปราการ
ป้อมปราการในสมุทรปราการ
อนุสาวรีย์ในสมุทรปราการ
ย้อนตำนาน สมุทรปราการ
ปากน้ำในเพลง
ภาพในอดีต
 
ทำเนียบหน่วยอนุรักษฺฯ ปี 2560
 
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Day We Will Never Forget
ธ สถิต ในใจราษฎร์นิรันดร์

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ
        วัดในพระพุทธศาสนา   เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางทางสังคม  อันเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของชุมชน   โดยมีพุทธศาสนิกชนในชุมชนนั้นๆ  เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์สืบทอดต่อกันมา  วัดจึงมีความสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์   ศาสนา   โบราณคดี   ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย <คลิก>

ย้อนตำนาน สมุทรปราการ
        ย้อนตำนาน สมุทรปราการ   เป็นบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  "ปราการนิวส์"  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551  มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่าชาวปากน้ำ  ที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมา ตั้งแต่จำความได้  เมื่อมีโอกาสได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งจดหมายเหตุ และเอกสารต่างๆ <คลิก>

ย่านชุมชนเก่า
        ย่านชุมชนเก่า  หมายถึง   พื้นที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อกำเนิดที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม  ทั้งที่เป็นเมืองหรือในพื้นที่ชนบท  มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อกำเนิดดังกล่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น  เช่น โครงสร้างของชุมชน  ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  และภูมิทัศน์แวดล้อม  และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  และกิจกรรมของชุมชน   ประกอบควบคู่กันอย่างเหมาะสม  ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (Built Environment)  และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) <คลิก>

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
        วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่  พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง  และวัดราษฎร์ คือ  วัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง <คลิก>
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สผ.
โรงเรียนสมุทรปราการ
ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ,
อำเภอ.คอม

เพื่อนบ้าน
jd.in.th

โฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
"Thailand Happiness 2014"
Thailand Happiness 2014

Copyright© 14 February 2017 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
Best view is 800X600 pixels  [ ]
Webmaster