หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่
ภารกิจและแผนงาน
มรดกธรรมชาติท้องถิ่น
รายงาน
 
Home

      คณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมฃาติและศิลปกรรมท้องถิ่น


      มีองค์ประกอบ  ดังนี้
            * ประธานกรรมการ (ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 1 คน)
            * รองประธานกรรมการ ( 1 คน)
            * กรรมการ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานศิลปากรที่รับผิดชอบในพื้นที่ ฯลฯ ( 5 คน)
            * ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ( 2 คน)  ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในแขนงวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้มีจำนวนกรรมการตามความเหมาะสมโดยมีสัดส่วนเท่ากัน
            * ฝ่ายเลขานุการฯ (หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าที่ 2 คน)


ที่มา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น


Copyright© 14 February 2017 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
Best view is 800X600 pixels  [ ]
Webmaster