หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่
ภารกิจและแผนงาน
มรดกธรรมชาติท้องถิ่น
รายงาน
คณะกรรมการ
 
Home

      วิสัยทัศน์และพันธกิจ


      วิสัยทัศน์ (Vision)
            ให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเหมาะสม  โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหาร การจัดการและการดำเนินงาน

      พันธกิจ  (Mission)
            1) จัดทำนโยบาย แผนงานเชิงกลยุทธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
            2) สร้างกลไกการบริหารจัดการ คุ้มครอง ป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  ตามแนวทางและแผนปฎิบัติการที่วางไว้
            3) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฎิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ที่มา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น


Copyright© 14 February 2017 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
Best view is 800X600 pixels  [ ]
Webmaster