หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่
มรดกธรรมชาติท้องถิ่น
รายงาน
คณะกรรมการ
 
Home

      ภารกิจและแผนงาน
            แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ดังนี้

      แผนงานที่ 1   การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
           กิจกรรม    เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

      แผนงานที่ 2   การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
           กิจกรรม    จัดทำข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์

      แผนงานที่ 3   การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
           กิจกรรม    สร้างเครือข่ายบุคคลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

      แผนงานที่ 4   การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
           กิจกรรม    จัดทำข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศที่มา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม


Copyright© 14 February 2017 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
Best view is 800X600 pixels  [ ]
Webmaster