วัดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ

              วัดราษฏร์มหานิกาย

                            วัดพุทธภาวนาราม  ตำบลท้ายบ้าน

                            วัดโพธิยาราม  ตำบลท้ายบ้าน

                            วัดราษฎร์โพธิ์ทอง  ตำบลท้ายบ้าน

                            วัดโสธรนิมิตต์  ตำบลท้ายบ้าน

                            วัดบางด้วนนอก  ตำบลบางด้วน

                            วัดบางด้วนใน  ตำบลบางด้วน

                            วัดบางนางเกรง  ตำบลบางด้วน

                            วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลบางปู

                            วัดศรีจันทาราม  ตำบลบางปู

                            วัดแสงธรรมบุราราม  ตำบลบางปู

                            วัดตำหรุ  ตำบลบางปูใหม่

                            วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ตำบลบางปูใหม่

                            วัดบางโปรง  ตำบลบางโปรง

                            วัดไตรสามัคคี  ตำบลบางเมือง

                            วัดบางปิ้ง  ตำบลบางเมือง

                            วัดมหาวงษ์  ตำบลบางเมือง

                            วัดชัยมงคล  ตำบลปากน้ำ

                            วัดในสองวิหาร  ตำบลปากน้ำ

                            วัดพิชัยสงคราม  ตำบลปากน้ำ

                            วัดน้อยสุวรรณาราม  ตำบลแพรกษา

                            วัดแพรกษา  ตำบลแพรกษา

                            วัดด่านสำโรง  ตำบลสำโรงเหนือ

              วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

                            วัดหัวลำภูทอง  ตำบลบางปู