วัดในอำเภอบางบ่อ

              วัดราษฏร์มหานิกาย

                            วัดเจริญวราราม  ตำบลคลองด่าน

                            วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลคลองด่าน

                            วัดท้องคุ้ง  ตำบลคลองด่าน

                            วัดปานประสิทธาราม  ตำบลคลองด่าน

                            วัดมงคลโคธาวาส  ตำบลคลองด่าน

                            วัดสร่างโศก  ตำบลคลองด่าน

                            วัดสว่างอารมณ์  ตำบลคลองด่าน

                            วัดนิยมยาตรา  ตำบลนิยมยาตรา

                            วัดคอลาด  ตำบลบางบ่อ

                            วัดบางบ่อ  ตำบลบางบ่อ

                            วัดสุคันธาวาส  ตำบลบางบ่อ

                            วัดเกาะแก้ว  ตำบลบางพลีน้อย

                            วัดนาคราช  ตำบลบางพลีน้อย

                            วัดบางพลีน้อย  ตำบลบางพลีน้อย

                            วัดหอมศีล  ตำบลบางพลีน้อย

                            วัดโคธาราม  ตำบลบางเพรียง

                            วัดบางเพรียง  ตำบลบางเพรียง

                            วัดลาดหวาย  ตำบลบางเพรียง

                            วัดกาหลง  ตำบลเปร็ง

                            วัดเปร็งราษฎร์บำรุง  ตำบลเปร็ง

                            วัดบ้านระกาศ  ตำบลบ้านระกาศ

                            วัดบางนางเพ็ง  ตำบลบ้านระกาศ

              วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

                            วัดป่าสุขใจ  ตำบลบางบ่อ