วัดในอำเภอพระสมุทรเจดีย์

              วัดราษฏร์มหานิกาย

                            วัดคลองสวน  ตำบลนาเกลือ

                            วัดภาวนาราม  ตำบลนาเกลือ

                            วัดศรีคงคาราม  ตำบลนาเกลือ

                            วัดสาขลา  ตำบลนาเกลือ

                            วัดคู่สร้าง  ตำบลในคลองบางปลากด

                            วัดใหญ่  ตำบลในคลองบางปลากด

                            วัดใหม่  ตำบลในคลองบางปลากด

                            วัดคลองมอญ  ตำบลบ้านคลองสวน

                            วัดแค  ตำบลปากคลองบางปลากด

                            วัดพระสมุทรเจดีย์  ตำบลปากคลองบางปลากด

                            วัดขุนสมุทราวาส  ตำบลแหลมฟ้าผ่า

                            วัดคลองพระราม  ตำบลแหลมฟ้าผ่า

                            วัดไตรมิตรวราราม  ตำบลแหลมฟ้าผ่า

                            วัดทองรำไพ  ตำบลแหลมฟ้าผ่า

                            วัดเอี่ยมประชามิตร  ตำบลแหลมฟ้าผ่า

              วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

                            วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม ตำบลบ้านคลองสวน