รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรปราการ

        วัด  หมายถึง  สถานที่ทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์  รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย

        วัดยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน  วัดยังหมายถึงศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นที่พึ่งพาเป็นหลายๆ อย่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางใจให้เข้าถึงพุทธศาสนาให้คนรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้คนล้วนแล้วแต่ประกอบเรื่องดีๆ ในชีวิตเพื่อเป็นกุศล

        นอกจากนั้นวัดยังเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่คนในสมัยก่อนเพราะเเต่ก่อนยังไม่มีโรงเรียน  จึงใช้วัดเป็นที่ให้ความรู้เเก่เด็ก  โดยมีพระเป็นผู้อบรมสั่งสอนและวัดยังเป็นที่ชุมนุมของคนเพื่อเป็นที่ประชุมหรือเพื่อเป็นที่ชำระจิตใจของผู้คน

        วัดจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมและสร้างวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็นค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันมาอย่าช้านานซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นในสังคมแทบทุกสังคมของคนไทยและกลายเป็นแนวทางในการกำหนดแบบแผนพฤติกรรม  บรรทัดฐานของคนไทย  วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณของคนในสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

        วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่  พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง  และวัดราษฎร์ คือ  วัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง

        พระอารามหลวงมี 3 ชั้น  ได้แก่
            ชั้นเอก  มี 3 ชนิด  ได้แก่  ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร
            ชั้นโท  มี 4 ชนิด ได้แก่  ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร
            ชั้นตรี  มี 3 ชนิด  ได้แก่  ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)