วัดในจังหวัดสมุทรปราการ

        ประวัติวัดต่างๆ ภายในจังหวัดสมุทรปราการโดยย่อ   เป็นแนวทางในการค้นคว้า   ศึกษาหาความรู้แก่อนุชนรุ่นหลัง  และผู้ที่สนใจทั่วไป

        ได้รวมรวมภาพของวัดประกอบไว้ด้วย   เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย   แต่ละยุคสมัยที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ 

        โดยอ้างอิงจากหนังสือชื่อ "ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร"  เล่ม 2  ของ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1   พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนา พ.ศ.2526